”Elämän tarkoitus on päästä perille”

”Elämän tarkoitus on päästä perille”

Tietosuojaseloste 20.10.2020

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Suomitaksi Oy

Puhelinnumero 064141414
asiakaspalvelu@suomitaksi.fi
www.suomitaksi.fi

Rekisteri

Suomitaksi Oy:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomitaksi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti mahdollista laskutusta varten. Yrityksellä on Arkhimedes niminen laskutusohjelma jonne laskutusta varten laitetaan asiakkaan nimi ja katuosoite tai sähköpostiosoite (maksun voi hoitaa myös pankkikortilla tai käteisellä).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan laskutusyhteystiedot. Rekisteriin voidaan tarvittaessa / asiakkaan niin halutessa tallentaa myös asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun maksajan / yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja laskutus yhteystiedot.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai palvelu tehtävän päättymisen jälkeenkin.

Taksiliikenteen ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana olevissa tiloissa.

B. Sähköinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan salasanalla asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Evästeet verkkosivuillamme

Vieraillessasi verkkosivuillamme, päätelaitteeseesi tallentuu evästeitä, eli pieniä tekstitiedostoja. Nämä evästeet liittyvät pelkästään sivuston tekniseen toimintaan. Evästeet mm. mahdollistavat mm. kulkuneuvon vuokraamisen suoraan verkkosivuiltamme. Emme kerää tietoja, joista voimme tunnistaa vierailijan identiteetin.